Spennende program for industrien

Vi gleder oss til årets konferanse i Bodø i september. Et sterkt program rettet mot den kraftintensive sektoren vil være av stor interesse for våre ledere i industrien, forteller Ole Børge Yttredal som er direktør for energi- og miljøavdelingen i Norsk Industri.

Foto: Tone Buene

Norge og norsk arbeidsliv påvirkes av verden rundt oss; teknologiske endringer, globalisering og klimaendringer skjer raskt og påvirker oss. Konferansen i Bodø vil belyse de ulike utfordringer vi står overfor.

På konferansen får vi høre om hvordan klimaendringene krever endringer i næringsstrukturer, hva som produseres og ikke minst hvordan det produseres. Sentralt vil naturlig nok kraftsituasjonen og tilgangen på kraftnett være.

Stadig mer omfattende krav til miljø- og klimaforhold har forandret industrien og dens forretningsmodeller. Det organiserte arbeidslivet i Norge har lang erfaring med raske omstillinger. Dette er en stor konkurransefordel inn i det grønne skiftet. Vi har god erfaring for omstilling. og vil bidra til teknologioverføring på tvers av bransjer. For de fleste betyr det grønne skiftet omstillinger og endringer både med hensyn til kompetanse, teknologi og organisering. Sterkere klima- og miljøkrav åpner for nye markeder og løsninger, her må vi gripe mulighetene. forteller Yttredal


Kraftbalanse og tilgang til kraftnett er et altoverskyggende tema for tiden. Skal vi nå verdiskapings- og klimamålene våre må vi ha rikelig og rimelig tilgang på fornybar energi. Dette vil bli grundig debattert på Industri 2022 i Bodø. Norge har et svært gunstig utgangspunkt, men nå haster det med å få på plass ny kraftproduksjon til lands og til vanns. Det norske vannkraftsystemet er en konkurransefordel som vi må hegne om. men det er enighet om at vi vil få et strukturelt kraftunderskudd allerede i 2025/26. Det haster derfor med å investere i mer vannkraft der mange prosjekter ligger klare. Vi må forsere vindkraftutbyggingen der det tas tilstrekkelig miljøhensyn samtidig som legitimiteten sikres hos vertskommunene. Så raskt som mulig og helst før 2030 må vi få på plass havvind, som har et svært stort potensiale. Norsk energipolitikk må rigges for langsiktig vekst slik at vi når våre overordnede samfunnsmål. Krafta er ikke til for kraftas skyld, den er fundamentet for at vi skal nå våre klimamål og videreutvikle eksisterende og bygge ny grønn industri.. .


Rammevilkårene, herunder de ulike institusjonene knyttet til kraftsektoren må innrettes slik at vi når samfunnsmålene, har konkurransedyktige kraftpriser og sikrer en fornuftig kraftbalanse. Det krever overordnet planlegging og ansvar, avslutter en engasjert direktør for energi- og miljøavdelingen i Norsk Industri.